Có 1 kết quả:

huyệt kiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ở trong lỗ mà thấy, chỉ sự hiểu biết hẹp hòi, thiên lệch.

Một số bài thơ có sử dụng