Có 1 kết quả:

khung linh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thần thánh thiêng liêng trên trời.