Có 1 kết quả:

không khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lớp hơ bao quanh trái đất. Thơ Tản Đà có câu: » Theo đường không khí về trần ai «.

Một số bài thơ có sử dụng