Có 1 kết quả:

không hư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chẳng có gì. Cũng nói Hư không.