Có 1 kết quả:

xuyên sơn giáp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ con tê giác ( tương truyền nó đục qua núi được ).