Có 1 kết quả:

xuyên dương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xỏ qua lá cây dương. Chỉ tài thiện xạ. Do điển Dưỡng Do Cơ người nước Sở thời Xuân Thu, đứng xa cái lá cây dương rất nhỏ tới trăm bước mà bắn cung, đều trăm phát trăm trúng. Thường nói: » Bách bộ xuyên dương «.

Một số bài thơ có sử dụng