Có 1 kết quả:

xuyên du

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đục tường khoét vách vào nhà người khác mà ăn trộm.