Có 1 kết quả:

xuyên y

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặc áo.