Có 1 kết quả:

xuyên tạc

1/1

xuyên tạc

phồn thể

Từ điển phổ thông

làm liều mà không hiểu thấu nghĩa

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xỏ và đục, ý nói làm khác đi, thay đổi ý nghĩa đi.

Một số bài thơ có sử dụng