Có 1 kết quả:

truân tịch

1/1

truân tịch

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

huyệt, mả chôn

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái huyệt chôn người chết.

Một số bài thơ có sử dụng