Có 1 kết quả:

đột xuất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thình lình nảy sinh. Thình lình hiện ra.

Một số bài thơ có sử dụng