Có 1 kết quả:

đột biến

1/1

đột biến

giản thể

Từ điển phổ thông

đột biến