Có 1 kết quả:

đột biến

1/1

đột biến

phồn thể

Từ điển phổ thông

đột biến

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thay đổi thình lình.

Một số bài thơ có sử dụng