Có 1 kết quả:

yểu minh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sâu xa tối tăm — Chỉ ý nghĩa sâu kín khó biết.

Một số bài thơ có sử dụng