Có 1 kết quả:

yểu kiểu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thư thái, thư hoãn.
2. Sâu xa, thâm u.

Một số bài thơ có sử dụng