Có 1 kết quả:

trất tức

1/1

trất tức

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngạt thở, nghẹn thở