Có 1 kết quả:

song hồ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cửa sổ có dán giấy thời xưa. Đoạn trường tân thanh có câu: » Song hồ nửa khép cánh mây «.