Có 1 kết quả:

quẫn cấp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Quẫn bách 窘迫.