Có 1 kết quả:

quẫn bộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi gấp rút. Rảo bước — Bước chân cứ ríu lại.

Một số bài thơ có sử dụng