Có 1 kết quả:

quẫn cùng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khốn khổ, không biết xoay trở ra sao. Cũng nói: Cùng quẫn.