Có 1 kết quả:

cùng đinh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người bần hàn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Cùng dân 窮民.