Có 1 kết quả:

cùng khốn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sự khó khăn cùng cực, cảnh quẫn bách. ◇Tào Thực 曹植: “Bất kiến Lỗ Khổng Khâu, Cùng khốn Trần Thái gian” 不見魯孔丘, 窮困陳蔡間 (Dự Chương hành 豫章行) Không thấy ông Khổng Khâu nước Lỗ, Gặp cảnh vây khốn ở khoảng đất Trần và đất Thái.
2. Bần cùng, nghèo túng. ◇Sử Kí 史記: “Cư sổ niên, kì tử cùng khốn phụ tân” 居數年, 其子窮困負薪 (Hoạt kê truyện 滑稽傳, Ưu Mạnh truyện 優孟傳) Mấy năm sau, người con đó nghèo túng phải đội củi (để bán làm kế sinh nhai).
3. Chỉ người khốn quẫn hoặc bần cùng. ◇Hoàng Quân Tể 黃鈞宰: “Tập đạo tặc, thiệm cùng khốn, dĩ thị thái bình” 緝盜賊, 贍窮困, 以示太平 (Kim hồ lãng mặc 金壺浪墨, Nam tuần thịnh điển 南巡盛典) Lùng bắt đạo tặc, cứu giúp người nghèo khó, để cho thấy có thái bình.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không còn xoay trở gì được nữa.

Một số bài thơ có sử dụng