Có 1 kết quả:

cùng kì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ xấu xa, kẻ ác .

Một số bài thơ có sử dụng