Có 1 kết quả:

cùng khấu mạc truy

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giặc tới đường cùng thì chớ nên đuổi theo, tránh khỏi chúng bị bức bách quá thành liều mạng, rất nguy hiểm. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Binh pháp vân: Quy sư vật yểm, cùng khấu mạc truy” 兵法云: 歸師勿掩, 窮寇莫追 (Đệ cửu thập ngũ hồi) Binh pháp có nói: Địch quân thua chạy thì đừng chận đánh, giặc tới đường cùng thì chớ nên đuổi theo.