Có 1 kết quả:

cùng lí

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tìm tòi nguyên lí sự vật. ◇Hậu Hán Thư 後漢書: “(Quảng) bác vật hiệp văn, tham di cùng lí” (廣)博物洽聞, 探頤窮理 (Hồ Quảng truyện 胡廣傳) (Quảng là người) kiến văn sâu rộng, thâm cứu đạo lí sự vật.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Cùng diêm 窮閻.

Một số bài thơ có sử dụng