Có 1 kết quả:

cùng tướng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hình mạo hèn hạ, nhỏ nhen.
2. Keo kiệt, bủn xỉn, lận sắc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Cùng cốt 窮骨.