Có 1 kết quả:

cùng quẫn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cùng khốn quẫn bách. ◇Sử Kí 史記: “Cố sĩ cùng quẫn nhi đắc ủy mệnh, thử khởi phi nhân chi sở vị hiền hào gian giả da?” 故士窮窘而得委命, 此豈非人之所謂賢豪閒者邪? (Du hiệp liệt truyện 游俠列傳) Cho nên (nhờ những người du hiệp) kẻ sĩ gặp bước đường cùng mới có chỗ mà ủy thác tính mạng, như thế (bọn áo vải đó) há chẳng phải là những bậc người ta gọi là hiền hào kiệt xuất đó ư!

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghèo khổ quá, hoặc ở bước đường cùng, rối loạn không biết tính sao.