Có 1 kết quả:

cùng cánh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Truy cứu triệt để.
2. Nghiên cứu sâu xa, thâm nhập nghiên cứu. ◇Vương Sung 王充: “Nho sanh trích kinh, cùng cánh thánh ý” 儒生擿經, 窮竟聖意 (Luận hành 論衡, Trình tài 程材) Nhà học nho trích dẫn kinh điển, thâm nhập nghiên cứu ý chỉ của các thánh nhân.
3. Hết, tận. ◇Nguyên Chẩn 元稹: “Phàn nguyệt phiếm chu, Cùng cánh nhất tịch” 攀月泛舟, 窮竟一夕 (Phiếm giang ngoạn nguyệt 泛江翫月) Theo trăng bơi thuyền, Hết cả một đêm.

Một số bài thơ có sử dụng