Có 1 kết quả:

cùng khổ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bần cùng khốn khổ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghèo nàn, đau khổ.

Một số bài thơ có sử dụng