Có 1 kết quả:

cùng bách

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Khốn cùng quẫn bách.

Một số bài thơ có sử dụng