Có 1 kết quả:

cùng thông

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cùng khốn và hiển đạt. ◇Ngụy thư 魏書: “Bất vị cùng thông cải tiết” 不為窮通改節 (Thôi Hạo truyện 崔浩傳) Không vì cùng khốn hoặc hiển đạt mà thay đổi tiết tháo của mình.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lúc tận cùng và lúc thông suốt. Chỉ cảnh giàu nghèo vui buồn sướng khổ ở đời. Hát nói của Nguyễn Công Trứ có câu: » Cảnh cùng thông ai có bận chi đâu «.

Một số bài thơ có sử dụng