Có 1 kết quả:

cùng cốt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tướng mạo nghèo khổ, bần tiện.