Có 1 kết quả:

cùng phát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất ở xa, không có cây cối gì.