Có 1 kết quả:

cùng quỷ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Con ma làm cho người ta phải cùng khốn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con ma nghèo khổ, làm cho người ta nghèo khổ.