Có 1 kết quả:

táo quân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị thần coi nhà bếp.