Có 1 kết quả:

táo vương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Táo quân 竈君.