Có 1 kết quả:

lập tự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ định người con hoặc cháu để nối nghiệp — Nuôi con nuôi ( vì không có con ).