Có 1 kết quả:

lập trường

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thái độ, quan điểm (quan sát sự vật hoặc phương pháp giải quyết vấn đề nào đó).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ đứng. Chỉ cái địa vị hoặc thái độ. Ngày nay còn hiểu là cái chủ trương theo đổi.