Có 1 kết quả:

lập hạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên thời tiết, chỉ thời gian thật sự bắt đầu mùa hè, vào khoảng ngày 6 hoặc 7 tháng 5 dương lịch.