Có 1 kết quả:

lập đức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm nên những việc lớn lao ( như viết sách làm luật chẳng hạn ) để chứng tỏ cái nết lớn lao, cao cả của mình.

Một số bài thơ có sử dụng