Có 1 kết quả:

lập tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Có sẵn ý định khi làm một việc gì.