Có 1 kết quả:

lập pháp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm ra luật lệ để mọi người cùng theo mà sinh hoạt trong nước.