Có 1 kết quả:

lập ước

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kí kết những điều giao hẹn với nhau.