Có 1 kết quả:

lập ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm ra lời nói mà để lại cho đời, chỉ việc sáng tác thơ văn sách vở có ích cho đời.

Một số bài thơ có sử dụng