Có 1 kết quả:

lập kế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sắp đặt cách thức làm một việc gì.