Có 1 kết quả:

lập luận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa ra những lí lẽ bàn cãi để làm sáng tỏ một vấn đề gì.