Có 1 kết quả:

lập mưu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sắp đặt những điều tính làm để đạt được mục đích nào.