Có 1 kết quả:

lập thân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tạo dựng lấy cuộc sống cho mình — Ráng lo cho nên thân. » Ai ai mà chẳng lập thân buổi này « ( Lục Vân Tiên ) — Để cho cái thân đứng được trên trời đất ( Lục Vân Tiên ).

Một số bài thơ có sử dụng