Có 1 kết quả:

lập trận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bày sắp quân lính để đánh nhau với giặc.

Một số bài thơ có sử dụng