Có 1 kết quả:

chương tấu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Văn thư bề tôi trình lên vua. ◇Vương Sung 王充: “Chương tấu bách thượng, bút hữu dư lực” 章奏百上, 筆有餘力 (Luận hành 論衡, Hiệu lực 效力).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lá thư bề tôi tâu vua.